Privatumo politika

UAB UNITED TRANSLINE PRIVATUMO POLITIKA

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB “United Transline”, juridinio asmens kodas 302489977, buveinės adresas Gedimino g. 54 Tauragė, LT-72336, Lietuva. Kontaktinis telefono Nr.+37061535850, elektroninio pašto adresas: info@unitedtransline.lt

Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, tai pat šioje Privtumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis.

 1. DUOMENŲ RINKIMAS

Bendrovė tvarko:

 • Jūsų pačių pateiktus duomenis, kai Jūs bendraujate su Bendrove, naudojatės Bendrovės teikiamomis paslaugomis arba turite teisinių santykių su Bendrove, pavyzdžiui, perkate paslaugas, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją, sudarote ar vykdote sutartį, perkate ar tiekiate prekes ir paslaugas, siekdami įsidarbinti ir pan.;
 • duomenis, kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, lankotės mūsų interneto svetainėje, perkate mūsų paslaugas, patenkate į mūsų įmonėje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų lauką ir pan.;
 • duomenis, kurie gaunami iš teisėtų šaltinių – viešųjų registrų ir valstybinių informacinių sistemų, iš kitų įstaigų ir bendrovių, viešų duomenų bazių ir pan.
 1. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Bendrovė renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 • Asmens tamatybės nustatymo ir kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys (asmens tapatybės kortelės, paso) ir kt., el. pašto adresas, telefono numeris, faktinė ir deklaruota gyvenamosios vietos (adresas), šalis.
 • Finansiniai duomenys: banko sąskaitos informacija (pvz. bankas, banko sąskaitos numeris, savininko vardas ir pavardė), informacija apie priskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą, kitos išmokos duomenų subjektams, bei kiti asmens duomenys, tvarkomi vykdant sutartį, atsiskaitymus ar pirkimus iš fizinių asmenų.
 • Specialiųjų kategorijų duomenys: duomenys, susiję su sveikata ir teistumu. Bendrovė turi tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis (pvz. periodinis alkoholio kiekio išpūstame ore patikrinimas tolimųjų reisų vairuotojams, nelaimingų atsitikimų darbe prevencijai, dėl incidentų tyrimų ir pan.).
 • Duomenys apie šeimos narius: šeimos nariai ir kiti susiję asmenys ( vardas, pavardę, asmens kodas, jei to reikia, kontaktiniai duomenys).
 • Profesija ir kvalifikacija: duomenys apie išsilavinimą ir profesinę veiklą.
 • Komunikacijos informacija, t.y. laiškus, pokalbius, žinutes, kuriuos pateikiate, kai bendraujate su mumis klientų aptarnavimo el. paštu ar bet kokiu kitu būdu. Mes renkame ir saugome susirašinėjimo turinį ir visą informaciją, kurią mums pateikiate ar atskleidžiate. Siekdami atsakyti į Jūsų užklausą, galime pasinaudoti Jūsų mums pateikta informacija el. paštu, pokalbiuose, pirkimų istorijoje ir kt.
 • Vaizdo duomenys: duomenų subjekto atvaizdas ir vaizdo įrašas duomenų subjektui esant Bendrovės teritorijoje, įskaitant patalpų vidų.
 • Duomenys, reikalingi vykdant teisės aktų reikalavimus: duomenys, būtini pateikti Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įdarbinant kitų šalių piliečius (pvz. lytis, tautybė, gimimo vieta ir kt.).
 • Duomenys, surinkti naudojantis elektroninėmis priemonėmis: unikalūs prietaisų identifikatoriai, interneto protokolo (IP) adresas, duomenų subjekto, kuris vairuoja Bendrovei priklausančią tolimųjų reisų transporto priemonę, faktinė buvimo vieta, nustatyta pagal internetinio protokolo (IP) adresą ar kitas vietos nustatymo technologijas, judėjimo maršrutai, sustojimų vietos ir stovėjimo laikas, vairuotojo darbo režimas ir pan.
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR PAGRINDAS

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko sąžiningai, skaidriai ir šioje Privatumo politikoje nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais:

 • Jūsų asmens duomenys reikalingi siekiant įgyvendinti Bendrovėje taikomas teisines prievoles t.y.: Bendrovė privalo laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su apskaitos tvarkymu, informacijos teikimu valstybinėms institucijoms, užtikrinti profesinės sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymą, suteikti duomenų subjektui socialines lengvatas, vykdyti kitus teisės aktų reikalavimus;
 • Tvarkyti duomenis būtina, siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartį su Jumis: darbo sutarčių sudarymas ir vykdymas, darbo priemonių suteikimas, buhalterinės apskaitos tvarkymas, pirkimo-pardavimo, konsultavimo, nuomos sutarčių sudarymas.
 • Jūs davėte sutikimą naudotis Jūsų asmens duomenimis. Bendrovė tvarko duomenų subjektų asmens duomenis kandidatavimo į darbuotojus metu, tai pat asmenų atvaizdo (nuotraukos), užfiksuoto renginių metu naudojimui. Duomenų subjektai gali bet kada atšaukti duotą sutikimą.
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina siekiant apsaugoti Jūsų ar kito asmens gyvybinius interesus. Šiuo pagrindu Bendrovėje gali būti tvarkomi asmens duomenys kai būtina suteikti pirmąją medicinos pagalbą tais atvejais, kai duomenų subjektas dėl fizinių ar teisinių priežasčių pats negali duoti sutikimo.
 • Bendrovė turi teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, išskyrus kai Jūsų privatus interesas yra viršesnis. Kuomet siekiama: užtikrinti darbuotojų, lankytojų saugumą; infrastruktūros, turto, informacinių išteklių valdymą bei administravimą; vykdyti teisinius reikalavimus, atsakyti ir išnagrinėti prašymus bei skundus.

Jūs galite nesutikti pateikti savo asmens duomenis, tuomet Bendrovė, kai kuriais atvejais negalės užtikrinti paslaugų teikimo, sutarties pasirašymo ar kitokios kumunikacijos su Jumis.

 1. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Bendrovė savo veikloje tvarkomus Jūsų asmens duomenis teikia:

4.1. Įmonėms, kurios teikia paslaugas Bendrovės prašymu, pavyzdžiui, pašto ar siuntų paslaugų teikėjai, ES finansuojamų projektų rengėjai ir administratoriai, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, IT partneriai, apsaugos įmonės ir kita (sąrašas nėra baigtinis).

4.2. Valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymus jiems pavestas funkcijas. Bendrovė gali tvarkomus asmens duomenis perduoti nusikalstamas veikas ir incidentus tiriančioms valstybinėms institucijoms (pvz., Policijai, Valstybinei darbo inspekcijai ir pan.), kitoms valstybinėms institucijoms (pvz., VMI, Sodrai, Migracijos departamentui) teisės aktuose numatytais atvejais.

4.3. Teisines, draudimo, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan.

Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai užtikrintų tinkamą Jūsų duomenų apsaugą, laikytųsi įstatymų, Bendrovės privatumo politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Šių paminėtų įmonių / įstaigų galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, nes jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

 1. DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA

Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems ES / EEE valstybėse narėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.

Asmens duomenys duomenų gavėjams esantiems trečiosiose valstybėse teikiami tik gavus VDAI leidimą.

 1. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Bendrovėje tvarkomi asmens duomenys saugomi vadovaujantis „Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle“ (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100) ir (arba) Bendrovės vadovo patvirtintais terminais. Bendrovė taiko skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs asmens duomenys, kai nurodyti tokį saugojimo ar / ir ištrynimo terminą yra įmanoma.

Pasibaigus duomenų saugojimo terminui ar išnykus teisėtam pagrindui saugoti asmens duomenis, tokie duomenys nedelsiant sunaikinami.

 1. KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ATRANKA

Duomenų subjektui dalyvaujant Bendrovės vykdomose atrankose į laisvas darbo vietas, Bendrovė duomenų tvarkymą vykdo vadovaujantis „Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymo politika“.

 1. JŪSŲ TEISĖS

Bendrovė rūpinasi, kad būtų įgyvendintos šios Jūsų teisės:

8.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Jūs galite kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiu tikslu juos tvarkome, kam ir kokiu tikslu juos teikiame, atskleidžiame, ar tuos duomenis perduodame už ES ribų, kokias saugumo priemones jiems taikome, kiek ilgai saugome ir kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenis.

Jūsų teisę susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinsime neatlygintinai kartą per kalendorinius metus. Jeigu tas pats asmuo kreipsis daugiau nei vieną kartą per metus dėl tokių duomenų pateikimo, gali būti taikomas mokestis.

8.2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jei Jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiatės į Bendrovę, Jūsų asmens duomenis patikrinsime ir Jūsų prašymu ištaisysime neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis ir / ar sustabdysime tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą).

Mes nedelsdami informuosime duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

8.3. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“)

Jūs galite kreiptis į Bendrovę su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai:

 • jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir nėra kito teisinio pagrindo juos tvarkyti;
 • kai pasinaudojote teise nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi Bendrovės;
 • kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar nesąžiningai.

Jei Jūs, susipažinęs su asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar nesąžiningai ir kreipiatės į Bendrovę, mes nedelsdami patikrinsime Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir, atsižvelgdami į Jūsų prašymą, nedelsdami sunaikinsime neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus Jūsų asmens duomenis ar sustabdysime tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą).

Mes negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas Bendrovės teisinimas įsipareigojimams, įtvirtintiems BDAR ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinti.

8.4. Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą

Jūs galite kreiptis į Bendrovę su prašymu apriboti (pavyzdžiui saugoti, bet nenaudoti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai:

 • Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir galite prašyti apriboti duomenų tvarkymą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
 • Bendrovei nebereikia asmens duomenų nustatytais tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, ir galite reikalauti apriboti duomenų tvarkymą kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos asmens duomenų tvarkymo priežastys yra viršesnės už Jūsų teisėtas priežastis.

Kai duomenų tvarkymas yra apribotas remiantis aukščiau nurodytais pagrindais, tokius asmens duomenis galime tvarkyti (išskyrus saugojimą) tik gavus Jūsų sutikimą arba siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises.

8.5. Teisė į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą

Jūs galite kreiptis į Bendrovę su prašymu pateikti su Jumis susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis) arba galite pateikti prašymą, kad mes persiųstume Jūsų asmens duomenis tiesiogiai kitam Jūsų asmens duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

8.6. Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu arba bet kuriuo metu nemokamai atšaukti anksčiau duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai nėra jokio kito teisinio pagrindo, reglamentuojančio būtiną Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

8.7. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo

Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, buveinės adresas: Žygimantų g. 11-6a, LT-011042, Vilnius, Tel.: +370 5 279 1445 el. paštas: ada@ada.lt , svetainė: http://www.ada.lt/ dėl Bendrovės veiksmų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu, bet visada kviečiame pirmiausia išsakyti savo abejones Bendrovei, kad galėtume atsakyti į Jums kylančius klausimus.

 1. JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Siekdami įgyvendinti savo teises, teikiate Bendrovei rašytinį prašymą arba skundą. Pateikdami prašymą privalote patvirtinti savo asmens tapatybę.

Prašymą arba skundą raštu gali pateikti šiais būdais:

 • asmeniškai UAB “United Transline”, biuro administratorei / personalo specialistei administraciniame Bendrovės pastate, adresu Gedimino g. 54 Tauragė, LT-72336. Pateikdami prašymą, turite pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • elektroninėmis ryšio priemonėmis, el. paštu info@unitedtransline.lt arba per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą E. pristatymas. Prašymą arba skundą privalote pasirašyti elektroniniu parašu;
 • registruotu paštu arba per pasiuntinį adresu: UAB “United Transline”, Gedimino g. 54 Tauragė, LT-72336, Lietuva. Kartu turite pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš Jūsų teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti.

Jeigu prašymas teikiamas Jūsų atstovo, papildomai pridėdamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

 1. NAUDOJAMI SLAPUKAI

Siekiant pagerinti Jūsų patirtį lankantis svetainėje www.unitedtransline.lt, naudojame slapukus. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę lankytojams. Apsilankę interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus.

Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovės svetainėje gali būti nuorodų į socialinius tinklus, kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Bendrovės privatumo ir slapukų politiką taikome tik tada, kai lankotės www.unitedtransline.lt svetainėje.

Bendrovė nėra atsakinga už trečių šalių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Jei paspaudę nuorodą iš UAB “United Transline” interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Slapukų sąrašas:

Slapukas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
_ga Slapukas skirtas atskirti vartotojus Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai
_gid Slapukas skirtas atskirti vartotojus. Pirmo įėjimo į puslapį metu 24 val.
_gat_gtag_UA_139649965_1 Slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 min.
pll_language Slapukas naudojamas lankytojo pasirinktos kalbos nustatymui. Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 metai
uncodeAI.css
uncodeAI.images
uncodeAI.screen
Slapukai naudojami įrenginio dydžio ir rezoliucijos nustatymui. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Bendrovėje iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į darbuotoją, vykdantį asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi įmonėje kontrolės funkcijas, elektroniniu paštu info@unitedtransline.lt , raštu arba asmeniškai adresu Gedimino g. 54 Tauragė, LT-72336, Lietuva.

Ši privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba siekiant įgyvendinti naujus teisės aktų pakeitimus. Naujausią šios privatumo politikos versiją visada rasite Bendrovės internetinėje svetainėje, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti ar estate susipažinę su aktualiausia Privatumo politikos redakcija.